High Place Phenomenon โรคอยากโดดลงจากที่สูง

By | October 25, 2017

เคยเป็นบ้างมั้ยกับอาการบางอย่างที่เมื่อขึ้นที่สูงแล้ว อยากกระโดดลงจากด้านล่างทั้งนี้มันเป็นความผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจหรือไม่ มีอาการทางจิตอะไรซ่อนอยู่บางอย่างหรือเปล่า ซึ่งบางคนดูเหมือนเป็นอาการซึมเศร้าซึ่งอยากฆ่าตัวตาย บางคนอาจมีการชะโงกหน้าลงไปดูด้านล่างว่าสูงแค่ไหน อาการดังกล่าวอาจเป็นอาการที่เรียกว่า High Place Phenomenon

High Place Phenomenon เป็นภาวะทางความรู้สึกที่มีนักจิตวิทยาพยายามหาคำตอบและคำอธิบายที่มีหลากหลายทฤษฎีมาให้คำตอบว่าภาวะของ High Place Phenomenon นี้เกิดจากอะไรกันแน่ ซึ่งทางทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟลอริด้าได้มีการสำรวจและทดลองจากอาสาสมัครจำนวน 431 คน โดยการสำรวจผ่านทางออนไลน์ซึ่งจากการสอบถามระบุว่า 1 ใน 3 ของอาสาสมัครเมื่ออยู่บนที่สูงแล้วอยากกระโดดลงไป หรือกลัวว่าตัวเองจะกระโดดลงไปไม่รู้ตัว ซึ่งคนกลุ่มนี้มีความวิตกกังวลสูงเมื่ออยู่บนที่สูงแล้วอยากกระโดดลงมา อาการนี้คือ High Place Phenomenon ซึ่งก็มีความแตกต่างจากภาวะของโรคซึมเศร้า ทั้งนี้ทีมวิจัยเผยว่าตามสัญชาตญาณแล้วร่างกายคนเราจะทำงานอัตโนมัติหากรู้ว่ากำลังอยู่ในจุดเสี่ยงหรือที่อันตรายต่างๆ จะรู้ว่าต้องป้องกันตัวเอง ซึ่งภาวะ High Place Phenomenon นั้นจะเป็นกึ่งคิดกึ่งไม่รู้สึกตัวซึ่งสมองจะสั่งการบางอย่างให้เราคิดว่าอยากจะกระโดดลงไป แต่ยังคงมีสติในการยับยั้งใจได้ทันนอกจากนี้แล้วยังมีอาการรองลงมาคือ ภาวะจินตนาการสูง หรือ Higher ideation เป็นภาวะทางความคิดที่ว่าเมื่อกระโดดลงไปจะเป็นอย่างไร หรือ ลอยอยู่กลางอากาศแล้วจะเป็นยังไง ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ใช้กลุ่มที่อยากฆ่าตัวตาย